Categorie

  • 11
  • 3
  • 16
  • 6
  • 9
Is er mogelijke overlast van eikenprocessierups in de bomen? Er zijn diverse eiken aanwezig in het bosgebied dus uitsluiten van de eikenprocessierups is helaas niet mogelijk. Er is echter in mindere mate overlast te verwachten van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups gedijt het beste in een warmere omgeving, waarbij laanstructuren van eikenbomen een b... Ben je vrij waar je bebouwing op het kavel plaatst?

Nee daarin ben je niet vrij. Op de concept kavelpaspoorten staat het bouwvlak aangegeven en de plekken waar je eventueel nog bijgebouwen mag plaatsen, dit zijn regels uit het bestemmingsplan waaraan de gemeente de omgevingsvergunning voor het bebouwen van het desbetreffende kavel zal toetsen.

Is er een minimale financieringseis bepaald per kavel?

Zoals in de verkoopprocedure is omschreven vragen wij je om je financiële gegoedheid aan te tonen. Dat is voor ons afdoende om je in een bepaalde groep te plaatsen voor toewijzing.

Zijn er eisen ten aanzien van de erfafscheiding met de buren?

De erfgrenzen tussen de particulieren tuinen zijn vrij in te vullen door de toekomstige bewoners. Om het groene karakter van de wijk te versterken gaat de voorkeur uit naar een groene en/of natuurlijke erfafscheiding.

Mag er een hekwerk geplaatst worden op de erfafscheiding aan het bosgebied, i.v.m. de privacy en veiligheid? De erfgrens aan de bosrand wordt grotendeels gevormd door bestaande groene beplanting die in een aantal gevallen ook doorloopt in de tuinen (ecologische bufferzone). Om ervoor te zorgen dat het perceel van buitenaf niet toegankelijk is wordt er een natuurlijke erfafscheiding voorzien die een passend... Vanaf welke afstand van de weg mag je bouwen? De voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. Het hoofdgebouw mag binnen het bouwvlak nog maximaal 5 meter naar achter geschoven worden. De ligging van het bouwvlak wijzigt hiermee echter niet. Op pagina 14 van het beeldkwaliteitsplan zie je in we... Mag er ook een 1 laags platte bungalow gebouwd worden? Binnen het bestemmingsplan zijn alleen de maximale goothoogte en maximale bouwhoogte opgenomen. Er wordt geen minimale hoogte genoemd. De voorkeur gaat wel uit naar een straat met gelijkwaardige woningen van twee lagen tot twee lagen met een kap, dit lees je terug in het beeldkwaliteitsplan.... Kan er welstandsvrij gebouw worden? De wijk is welstandsvrij. Het beeldkwaliteitsplan vormt echter een belangrijk toetsingskader voor de uitwerkingen van de bebouwing en de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan voorziet in regels en richtlijnen als onderdeel van het programma van eisen voor de uitwerking van de bebouwing. Van Egmon... Kun je wat meer zeggen over de bouwprijs waarmee ik rekening moet houden voor een woning? Onze ervaring is dat kopers van vergelijkbare kavels tegenwoordig rekenen met circa € 650 tot €700  per kubieke meter, daarnaast moet terreininrichting nog worden gerekend.  Indien er veel in eigen beheer wordt gebouwd kan deze m3 prijs natuurlijk naar beneden bijgesteld worden. ... Wat is de maximale footprint van de woning? Dit is afhankelijk van het bouwkavel. Op de kavelpaspoorten kun je zien hoe groot het bouwvlak van ieder kavel is en welke restricties er zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Er zijn kavels waarbij een specifieke bouwaanduiding is opgenomen ‘maximum vloeroppervlakte’. Om eventuele tril... Hoeveel m3 mag er maximaal gebouwd worden?

Er is geen restrictie opgenomen in het bestemmingsplan over het maximaal te bouwen volume. Ieder kavel heeft een eigen bouwvlak (zie kavelpaspoorten) en in het bestemmingsplan is een maximale nokhoogte opgenomen (maximaal 12 meter).

Mag de woning over de lengte van het kavel gebouwd worden? Een van de regels in het bestemmingsplan stelt dat de voorgevel van de woning gericht moet zijn naar de weg waaraan het kavel ligt. Zorg dat je daaraan voldoet en binnen het bouwvlak blijft. Op pagina 14 van het beeldkwaliteitsplan staat opgenomen hoe de stedenbouwkundige korrel er uit ziet per deel... Wordt er ook nog rekening gehouden met diversiteit van de bewoners, of alleen financiering en loting?

In de verkoopprocedure kun je zien op welke criteria wij inschrijvers beoordelen als we tot toewijzing overgaan. Wij houden daarbij geen rekening met diversiteit gebaseerd op andere criteria.

Wat zijn plekken voor verbijzondering waar naar verwezen wordt in het beeldkwaliteitsplan? Waar moet je aan denken? Op pagina 15 van het beeldkwaliteitsplan staan verbijzonderingen aangegeven. Er zijn twee type verbijzonderingen: de specials en de hoekaccenten. De specials zijn kavels waar woningen gebouwd kunnen worden met bijv. een plat dak ipv een schild- of zadeldak en die bijv. volledig modern zijn uitg... Is stucwerk aan de gevel toegestaan?

Stuc- of keimwerk is zeker toegestaan. Lees hierover meer in het beeldkwaliteitsplan.

Is een gezamenlijk zwembad nog een optie?

In het openbaar gebied zal geen gezamenlijk zwembad worden opgenomen.

Zijn er in de hofjes ook plekken voor ontmoeten, bijvoorbeeld met tuinbanken of speelvoorzieningen voor kinderen? Het bestaande groen in het hof in de lus aan de Loyolaanlaan blijft behouden en vormt een representatieve entree van de wijk. De waardevolle bomen zorgen voor een groen aanzicht vanuit de omliggende woningen en bieden een schaduwrijke plek. De functie van het hof wordt nader ingevuld in overleg met ... Hoe wordt er omgegaan met de sloten en waterpoel in het achterliggende bosgebied? De sloten en de waterpoel in het bosgebied blijven behouden. De projectontwikkelaar zal het bosgebied voor overdracht aan de gemeente Vught een impuls geven. Er zal o.a. een uitgebreide onderhoudssnoei plaatsvinden, asfaltpaden en bestaande (vervallen) bankjes zullen worden verwijderd. De waterpoel ... Mag ik een zwembad of zwemvijver op het kavel realiseren? Binnen het bouwvlak mag en kan er een zwembad of zwemvijver gerealiseerd worden. Buiten het bouwvlak zijn er restricties omtrent de aanleg van een zwembad of zwemvijver. De voorwaarden/regels zijn opgenomen in het bestemmingsplan. We hebben het dan o.a. over regels t.b.v. bescherming van de waardevo... Wat is de garantie dat de bomen niet over een paar jaar gekapt worden voor andere bouwplannen? Het bosgebied is een zogenaamd NNB (Natuur Netwerk Brabant) gebied. Een gebied met hoge beschermingswaarde voor flora en fauna en komt in eigendom van de gemeente Vught. In een NNB gebied mag niet gebouwd worden. Er zijn ook enkele boskavels bij die op het eigen kavel een of meerdere waardevolle bom... Hoe hoog zijn de bomen en hoe dicht mag er gebouwd worden op de boomgrens, deze vraag ivm de lichtinval? In en rondom het plangebied van LOOF zijn een groot aantal waardevolle bomen aanwezig. Om deze bomen en daarmee ruimtelijke kwaliteit te behouden, is een regeling opgenomen voor de bescherming van deze waardevolle bomen (kroon en wortels). Hiervoor is de aanduiding ‘overige zone –waardev... Wie is na de oplevering de eigenaar van de grond waar de bomen op staan? Het bosgebied is een zogenaamd NNB (Natuur Netwerk Brabant) gebied. Een gebied met hoge beschermingswaarde voor flora en fauna. Het bosgebied wordt eigendom van de gemeente Vught en door hen onderhouden. Er zijn ook enkele boskavels bij die op het eigen kavel een of meerdere waardevolle bomen hebben... Hebben lokale Vughtse inwoners voorrang bij de verkoop?

Nee wij beoordelen niet op afkomst/herkomst. In de verkoopprocedure lees je terug welke criteria wij stellen aan inschrijvers.

Hoe werkt de toewijzing, is dit met loting? In de verkoopprocedure kun je lezen hoe wij om gaan met de toewijzing. Indien we meerdere gelijkwaardige kandidaten hebben op een bouwkavel zullen we inderdaad tot loting overgaan om het zo eerlijk mogelijk te maken.... Wat is de frequentie van de treinen? Komen er ook goederentreinen voorbij en wat zijn de trillingsgevolgen? De frequentie en aard van de passerende treinen is ons niet bekend. Wel is er op basis van input van Prorail mbt het maximaal toegestane spoorverkeer op het tracé Tilburg-Den Bosch ter hoogte van de locatie een onderzoek naar trillingen gedaan. Dit onderzoek is te vinden in het bestemmingspla... Wanneer is de bestemmingsplan procedure afgerond? Het bestemmingsplan is op 17 september 2020 door de gemeente Vught vastgesteld. Binnenkort start de beroepsperiode, wat in houd dat het bestemmingsplan 6 weken ter inzage wordt gelegd. Bij uitblijven van beroep zal het bestemmingsplan naar alle waarschijnlijkheid eind 2020 onherroepelijk zijn en zul... Is er een zonplan beschikbaar? Hoe zit het met schaduwvorming van de grote bomen op of achter het kavel? Nee, dit is niet beschikbaar.  Omdat de bomen met kronen niet exact in te meten zijn en de bebouwing op de kavels niet bekend is, is het in deze fase niet mogelijk een nauwkeurige bezonningsstudie te maken. Om geen foutieve of onnauwkeurige informatie te verstrekken hebben wij er daarom voor ge... Hoe zit het met het geluid van de nabij gelegen spoorlijn en snelweg?

In het kader van het bestemmingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidsbelasting als gevolg van spoor- en wegverkeer op het plan. Door toepassing van een geluidsscherm ter hoogte van het plangebied blijven deze onder de wettelijke toegestane normen.

Hoe gaan jullie om met biodiversiteit? Biodiversiteit is geen apart thema in de planontwikkeling. Er zal echter wel meer biodiversiteit op de locatie ontstaan omdat er nieuwe biotopen worden toegevoegd. Dit vindt automatisch plaats omdat nieuwe bebouwing en begroeiing wordt gerealiseerd, en kan nog extra gestimuleerd worden door bepaalde... Gaat de N65 ter plaatse van het plangebied in de tunnelbak? Wanneer zijn deze werkzaamheden gepland en geeft dit geluidsoverlast? De plannen voor de N65 zijn in een ver stadium maar nog niet definitief. Op basis van de huidige beschikbare informatie kunnen we stellen dat de ligging van de N65 ter hoogte van de locatie “draait”. Waar de rijbaan nu verdiept ligt komt hij op maaiveld, en waar deze nu op maaiveld ligt ... Ben je verplicht om binnen een bepaalde termijn te starten met de bouw en hoe lang mag je over de bouw doen?

Hierover zullen nadere bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst met als doel een zo spoedig mogelijke realisatie van het plan te bewerkstelligen. De exacte invulling hiervan vind later plaats, op basis van realistische uitgangspunten.

Mag er, gezien de stikstof discussie, gewoon gebouwd worden of heeft dit mogelijk nog invloed op de planning?

Dit is uitvoerig onderzocht en de benodigde vergunning is hiervoor afgegeven. Dit heeft dus geen invloed op de planning.

Kan de gemeente het vastgestelde bestemmingsplan nog dwarsbomen? De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld en daarmee heeft de gemeente formeel en definitief ingestemd met het plan. Wel is er nog de mogelijkheid voor belanghebbenden om beroep aan te tekenen tegen dit besluit bij de Raad van State. Zij moeten voor eind november van deze mogelijkheid ge... Wanneer wordt het plan bouwrijp gemaakt? Jansen de Jong Projectontwikkeling is inmiddels gestart met de asbestsanering en vervolgens sloop van het oude verzorgingstehuis De Braacken. Ook de benodigde kap en snoei van bomen en struiken heeft reeds grotendeels plaatsgevonden en het terrein zal na sloop van het pand bouwrijp gemaakt worden. D... Wanneer kan er met de bouw gestart worden en wanneer kan er gewoond worden? Uiteraard dien je eerst een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning te verkrijgen bij de gemeente Vught. De aanvraag doe je op basis van het definitieve ontwerp van je woning welke is goedgekeurd door de supervisor, in dit geval van Egmond Architecten. De projectontwikkelaar maakt het terrein... Ben je verplicht het tuinontwerp te laten begeleiden? Janssen de Jong stelt een workshop beschikbaar met L+P tuinontwerp voor de kopers welke een of meerdere waardevolle bomen op het bouwkavel krijgen. We vinden het erg belangrijk dat de regels en restricties rondom de bescherming van de waardevolle bomen bij iedereen bekend zijn en goed worden nagelee... Mag je een kelder aanleggen? Ondergronds bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen kelders en zwembaden, met een diepte van meer dan 1 meter onder peil is uitsluitend toegestaan indien tijdens de bouw geen veranderingen optreden in de grondwaterstand ter plaatse van de aanduiding ‘overige... Hebben de nieuwe straten al namen gekregen?

Nee de straatnamen worden normaalgesproken door de gemeente pas vastgesteld bij afgifte van de omgevingsvergunning.

Wat voor erfafscheidingen zijn er mogelijk? Wij geven de voorkeur aan een dicht hekwerk ivm de hond. De voor- en zij-erfgrenzen grenzend aan de openbare ruimte worden voorgeschreven aan kopers (realisatieplicht kopers) om een uniforme en kwalitatieve hoogwaardige uitstraling te creëren. In de meeste gevallen zullen deze bestaan uit hoge en lage Beukenhagen voor een mooie groene omzoming van de... Zitten er restricties aan de hoogte van de beukenhagen erfafscheidingen? Ja er zullen restricties worden opgelegd voor de minimale en maximale hoogte van de erfafscheidingen. Deze zullen ten tijde van start verkoop in de koopovereenkomst n op de verkooptekening worden vastgelegd. Door de ontwikkelaar worden forse volwassen hagen voorgeschreven om direct een hoge kwalitei... Klopt het dat de tuinen op het noorden liggen?

Op de situatietekening die we gedeeld hebben staat een noordpijl aangegeven, daarop kun je de tuinligging van de diverse bouwkavels inzien.

Wat zijn de V.O.N. prijzen van de bouwkavels?

Bij de concept kavelpaspoorten staan de V.O.N. prijsranges benoemd. Bij de start verkoop zullen we de definitieve V.O.N. prijs per bouwkavel communiceren. Naar verwachting kunnen we eind 2020 in verkoop als de bestemmingsplanprocedure is afgerond.

Kunnen we meer informatie krijgen over de verkoopmogelijkheden van ons huidige huis?

Jazeker, neem daarvoor alsjeblieft contact op met AMB makelaars of Lelieveld Makelaardij zij maken graag een vrijblijvende waardebepaling voor je op en geven je advies over de verkoopstrategie en kansen.

Is de informatie over de projectmatige tweekappers ook bekend voordat de bouwkavels in verkoop gaan? De projectmatige woningen zullen in de loop van volgend jaar in verkoop komen. Er is bewust voor die volgorde gekozen aangezien de kavelkopers meer voorbereidingstijd nodig hebben, zodoende is het streven om de deelplannen zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten in de bouwfase zodat er zo mi... Wat is de reden dat de bouwkavels anders zijn ingedeeld, voorheen waren het er meer?

In overleg met de makelaars hebben we besloten wat meer variatie in de kaveloppervlaktes aan te brengen en ook wat grotere kavels in de verkoop te brengen. In totaal zullen er nu 18 bouwkavels in verkoop worden gebracht.

Krijg je voorrang als je zonder voorbehoud van financiering kan kopen? In de verkoopprocedure is omschreven welke criteria wij hanteren en hoe de toewijzing verloopt. Goede kennis van je financiële mogelijkheden zijn erg belangrijk, zorg er dus voor dat je tijdig om tafel gaat met een financieel adviseur.... Mag je op de grootste kavels een woning van 400 m2 bouwen? Er is geen restrictie opgenomen in het bestemmingsplan over het maximaal te bouwen oppervlakte of volume wel over de footprint (zie vraag over de footprint in deze Q&A). Op de grote kavels 20-21-22 is er geen restrictie aan de footprint en is het mogelijk om een footprint te maken van ca. 180-20...